Algemene Voorwaarden & Privacy website, stream, app

Inhoud:

1. Introductie
2. Disclaimer
3. Gebruiksvoorwaarden
4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
6. Spelvoorwaarden
7. Privacy Statement
8. Wijzigingen / Actualisering van dit document

1 ALGEMEEN / INTRODUCTIE

Door de door zojuist door u bezochte internetsite en de gelieerde websites, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en het privacyreglement. Op met moment van datering van dit document (zie onderaan) betreft het de websites: 31media.net, 80sa.live, arrow.nl, easyfm.nl, epowersales.nl, freak31.com, freezfm.nl, frysk.fm, galio.nl, grunn.fm, hetstamcafe.nl, joyradio.nl, layzer.nl, nlradio.nl, radiocontinu.nl, radio121.nl, radiojnd.nl, radionl.fm, radionlkids.nl, radionlwebwinkel.nl, radioplein.nl, radiopros.be, simone.nl, soulshow.nl, teamfm.nl, tukker.fm, waterstadfm.nl. Bovendien zijn de bijbehorende subdomeinen en respectievelijke Apps inbegrepen.

Aangezien het hoofdzakelijk websites, apps en streams betreft van radiozenders, wordt hierna gerefereerd aan “de omroep” als zijnde de verantwoordelijke aanbieder van de diensten.

De aanbieder van de website (de omroep) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. U bent bij deze geadviseerd om regelmatig deze voorwaarden te controleren op aanpassingen. De laatste wijzigingsdatum staat onderaan dit document vermeld.

Over deze voorwaarden kan niet met de omroep worden gecorrespondeerd.

Waar de omroep wordt genoemd, wordt daaronder mede begrepen Galio als distributieplatform dat streaming content faciliteert op de website of haar eigen website(s). In gevallen die niet voorzien zijn in de (gebruiks-)voorwaarden, beslist het distributieplatform of de omroep. Op de website, de hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en het privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en het privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Definities

1. Content:
al het, via de website, App of Player, gepubliceerd materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot – websitepagina’s, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, merken, namen en software);

2. Gebruiker:
ieder die de Content raadpleegt op welke manier dan ook of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de Player, widgets, gadgets en apps, of eindapparatuur met directe toegang tot internet, zoals afspeelapparatuur die verbindt met of toegang verstrekt tot de Content.

3. Website:
de website die u als gebruiker bezoekt. (Genoemd in de eerste alinea.)

4. Player:
dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.

5. Widgets, Gadgets:
interactieve website-onderdelen die via de omroep beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.

6. Apps:
interactieve programma’s die door de omroep beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.

7. Reclame: Reclame uitingen kunnen vertoond worden middels afbeeldingen, banners, logo’s, videoclips of audioboodschappen. Deze reclame wordt ingepast op specifieke plekken in de Website, de Player of de App of audio of video streams. Reclame uitingen vallen niet onder verantwoording van de omroep, maar onder verantwoording van de betreffende adverteerder. Heeft u een klacht over een specifieke reclame uiting, wendt u zich dan tot de Reclame Code Commissie. (https://www.reclamecode.nl/ )

2 DISCLAIMER

De informatie en Content op de website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

De omroep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via die internetsites aangeboden producten of diensten.

De omroep is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname(n) aan een forum, chat(s), reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de omroep weer. De omroep is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Een eventuele hyperlink naar internetsites van derden betekent niet dat de omroep de op of via deze derde internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de Gebruiker.

De omroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de (on)beschikbaarheid van de website en websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3 GEBRUIKSVOORWAARDEN

Raadpleging van de Content en gebruik van de Website, Player, Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden:

1. Gebruikers jonger dan 16 jaar:
Formeel is voor kinderen, jonger dan 16 jaar voor bepaalde internetdiensten toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger vereist. Het is echter voor het basisgebruik niet te beoordelen wie de gebruiker is. Aan ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar het verzoek om met uw kinderen deze toegang tot deze website te bespreken.

2. Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik
De Gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Player, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere content (al dan niet via layers, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting, automatische tips op basis van bezoekgedrag of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content of plaatsen van de Player, Widgets en Gadgets. Ander gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van het distributieplatform en de omroep is verkregen.

3. Browsers, robots
De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van de omroep, de Player of andere door de omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

4. Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de omroep Content aanbiedt, zoals de Player of de websitepagina’s. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of via de Player waarbinnen de omroep Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

5. Embedden
Het embedden van de Players, Widgets en Gadgets is alléén toegestaan voor eigen, nietcommercieel gebruik door particuliere eindgebruikers. De overige in dit document genoemde gebruiksvoorwaarden dienen onverminderd in acht te worden genomen.

6. Overige bepalingen
Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, de Player en/of diensten van de omroep (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de omroep. Dit betekent in ieder geval dat de omroep niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van de omroep tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan de omroep om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele verwijzing door hem/haar naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart de omroep tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.). De omroep behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Player, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

7. Fair Use Policy / Misbruik / Uitsluiting
Een Gebruiker die bedoeld of onbedoeld op ongewenste wijze gebruik maakt van de website, streams, apps of content kan zonder waarschuwing worden uitgesloten of geblokkeerd. Denk hierbij aan het gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden of onevenredig veel gebruik of gebruik dat niet kan worden toegeschreven aan normaal persoonlijk gebruik en aldus duidt op een vorm van geautomatiseerd gebruik.

4 COPYRIGHT EN OVERIGE RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de Player berusten bij de omroep of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de Player niet toegestaan.

1. Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen
Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart het distributieplatform en de omroep voor de gevolgen van eventuele claims.

2. Bijdragen Gebruikers
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden aangeleverd, gelden de navolgende voorwaarden: Het is niet toegestaan in een reactie enige content te gebruiken waarvoor de Gebruiker niet beschikt over de benodigde toestemming. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart het distributieplatform en de omroep voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent het distributieplatform en de omroep door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op enige vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen websites, satellietzenders, en/of omroepnetwerken (radio & TV), en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5 VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN REACTIES

Aanvullend op de in de voorgaande artikelen genaamd “Algemeen / Introductie”, “Disclaimer”, “Gebruiksvoorwaarden” en “Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom” gelden ook de onderstaande voorwaarden voor reacties op (help)fora, op de internetsite, in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de omroep.

1. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties te plaatsen. E.e.a. volgens de interpretatie van de redactie van de betreffende website.

2. Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

3. Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals emailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

4. Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart het distributieplatform en de omroep voor mogelijke aanspraken van derden.

5. Het gebruik van aanstootgevende of commerciële inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

6. Het geven van een reactie uit naam van iemand anders is niet toegestaan.

7. Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op de website van de omroep of daarbuiten.

8. Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan zonder waarschuwing of bericht daarover de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

9. De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan de omroep onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

10. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruiker(s) geplaatst en zijn niet die van de redactie of de omroep. De omroep aanvaardt hoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

11. Klachten met betrekking tot de werking van de website of App en of de inhoud van de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

6 SPELVOORWAARDEN

Aanvullend op de in de voorgaande artikelen genaamd “Algemeen / Introductie”, “Disclaimer”, “Gebruiksvoorwaarden”, “Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom” en “Voorwaarden voor het plaatsen van reacties” gelden bij een prijsvraag of promotionele actie op de website of in een radioprogramma van de omroep, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, ook deze algemene spelvoorwaarden. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de Gebruiker akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden.

2. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

3. Het distributieplatform en de omroep gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naamen adresgegevens.

4. Door deelname geeft de Gebruiker toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De omroep mag de verstrekte persoonsgegevens vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, print en internet. Tevens verstrekt de Gebruiker toestemming persoonsgegevens te gebruiken voor het bezorgen van correspondentie en of prijzen door derden zoals vervoersbedrijven of fabrikanten / leveranciers van gewonnen prijzen. Voor het overige zullen de gegevens van de Gebruiker behandeld worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. Toestemming bij kinderen jonger dan 18 jaar: Gebruikers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 18 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren. Indien vermoed wordt dat een Gebruiker is dan 18 jaar kan gevraagd worden een ouder of voogd contact op te laten nemen om de toestemming te bevestigen. Wanneer er geen gelegenheid is voor schriftelijke toestemming vooraf, zoals bijvoorbeeld bij een telefonisch spel, zal gevraagd worden om telefonische bevestiging van de ouder of voogd.

6. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail, SMS bericht, poststuk of deelnameformulier, wordt een indicatie van deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

7. Een te winnen prijs is niet perse uniek maar wordt gegund op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een enkele trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld.

8. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

9. Indien op het specifieke spelmoment geen contact gemaakt kan worden met de deelnemer of wanneer het contact onverhoopt wordt verbroken tijdens deelname, kan geen aanspraak gemaakt worden op een vervolg deelname noch op de te winnen prijs.

10. De winnaars zullen per post, per e-mail, SMS of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Wanneer van een winnaar onjuiste of onvolledige of geen contactgegevens beschikbaar zijn, vervalt het recht op de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

11. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden bezorgd of overhandigd. In het geval van entreebewijzen kunnen speciale afspraken gemaakt worden voor de uitwisseling van de prijs.

12. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. Deze termijn staat voor fysieke artikelen op 4 weken na verzenddatum, onafhankelijk van in ontvangstneming. Bij vergankelijke prijzen zoals etenswaren, toegang of deelname aan evenementen kan deze termijn tot enkele minuten beperkt zijn.

13. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden, een etentje of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij het niet tijdig gebruik kunnen maken daarvan door de winnaar of afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

14. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de winnaar tenzij dit in specifieke aanvullende voorwaarden anders is vermeld. De omroep / het distributieplatform zal de over de waarde van de gewonnen prijs verschuldigde kansspelbelasting inhouden of wachten tot na de ontvangst van de betaling van de belasting door de winnaar alvorens over te gaan tot overhandiging van de prijs aan de prijswinnaar.

15. Fair Use Policy / Misbruik / Uitsluiting Na het winnen van een prijs kan een Gebruiker een bepaalde periode van deelname worden uitgesloten. Een Gebruiker die bedoeld of onbedoeld op ongewenste wijze (overmatig) deelneemt of tracht deel te nemen aan een kansspel of prijsvraag kan zonder waarschuwing worden uitgesloten of geblokkeerd.

16. Het distributieplatform en de omroep kan te allen tijde een Gebruiker diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens het distributieplatform, de omroep of derden.

17. Het distributieplatform en de omroep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor het distributieplatform en de omroep in het leven roepen.

18. Het distributieplatform en de omroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel of het bezoek aan een evenement waarvoor een entree is gewonnen. Daarnaast is het distributieplatform en de omroep niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade tijdens levering (verzending) of het gebruik maken van de prijs.

19. Het distributieplatform en de omroep behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen zonder enige compensatie aan de deelnemer(s). Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

20. Specifiek wordt hierbij vermeld dat acties welke via de App(s) onder de aandacht gebracht worden en/of waaraan kan worden deelgenomen via de App(s) NIET worden gesponsord door de Apple App Store en/of Google Play.

7 PRIVACY STATEMENT

1. Inleiding

Het distributieplatform / de omroep biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Het distributieplatform / de omroep hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Het distributieplatform / de omroep zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening, er een wettelijke plicht op het distributieplatform / de omroep rust of wanneer de Gebruiker daar toestemming voor geeft middels deelname aan een spel of gebruikmaking van de diensten.

Het distributieplatform / de omroep is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn deze meldingen inzichtelijk.

2. Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de websites genoemd in de eerste alinea op de eerste pagina van dit document inclusief eventueel bijbehorende Apps. Daarnaast geldt dit privacy statement voor de radioluisteraars die contact hebben of meedoen met acties van de radiozenders, bijvoorbeeld het mailen, bellen of SMS-sen naar de radiostudio.

3. Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

Het distributieplatform / de omroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de genoemde websites, apps, radiozenders en streams van radiozenders:

4. Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt zoals dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder toestemming van Gebruiker niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

A. Noodzakelijk voor de dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor de dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens het distributieplatform / de omroep uitvoert. In deze gevallen worden betrouwbare partijen ingezet om in opdracht de persoonsgegevens te verwerken. Er zijn afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

B. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

C. Toestemming:

In sommige gevallen is de Gebruiker toestemming gevraagd voor het gebruik en het bewaren van persoonsgegevens. In bepaalde situaties is deze toestemming impliciet gegeven. Denk hierbij aan een ingezonden reactie en/of deelname aan een uitzending of prijsvraag.

5. Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel filmpjes. Het distributieplatform / de omroep verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die gebruikt wordt:

A. Contactgegevens:

Dit zijn de gegevens om contact met de Gebruiker op te kunnen nemen, zoals o.m. naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

B. Inbelgegevens:

Dit zijn gegevens over het inbellen naar de radiostudio zoals het telefoonnummer waarmee de Gebruiker naar de studio belt, gegevens over hoe vaak en de laatste keer dat naar de studio werd gebeld.

C. Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms:

Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die Gebruiker via sms, app of e-mail of via de website toestuurt.

D. Gegevens over deelname aan periodieke acties:

Dit zijn gegevens zoals m.b.t. deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over de verjaardag van de Gebruiker of die van een ander.

E. Apparaatgegevens:

Dit zijn gegevens zoals IP-adres, apparaat identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

F. Klikgedrag, luistergedrag, kijkgedrag en cookies:

Klikgedrag zijn gegevens over het bezoek van de Gebruiker aan de websites en het gebruik van apps. Dit kan worden geïnventariseerd met behulp van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op de websites onthouden en worden opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker. Zo kan de browser van de Gebruiker opnieuw herkend worden bij een vervolgbezoek. Luistergedrag en kijkgedrag wordt afgeleid van het starten en stoppen van een stream vanaf de internetverbinding met een specifiek IP-adres en/of aan de hand van een apparaat identifier.

G. Accountgegevens:

Dit zijn de gegevens die de Gebruiker nodig heeft om een account aan te maken en daarmee in te loggen op een website van het distributieplatform / de omroep, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

H. Leeftijd:

deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld t.b.v. bijvoorbeeld een felicitatiedienst of toetsing van de leeftijd voor deelname aan een specifieke actie.

I. Gebruiksgegevens:

Dit zijn gegevens over het gebruik van de verschillende diensten van het distributieplatform / de omroep wanneer de Gebruiker is ingelogd op zijn id.

J. Betaalgegevens:

Dit zijn gegevens zoals rekeningnummer en informatie of betalingsverplichtingen zijn voldaan in geval van een abonnement of aanschaf op het distributieplatform / de omroep of website van de omroep.

6. Voor welke doelen worden persoonsgegevens verwerkt?

A. Contactformulieren

Via de websites kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s. Hiervoor is het nodig om contactgegevens van de Gebruiker te verwerken, dit zijn minimaal naam en e-mailadres.

B. Prijsvragen

Wanneer de Gebruiker deelneemt aan een prijsvraag, worden minimaal naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

C. Toestemming bij kinderen

Ook kinderen van 2 tot en met 5 jaar kunnen websites bezoeken en streams beluisteren of bekijken. Bij deze kinderen wordt ervan uitgegaan dat zij nog niet kunnen lezen en schrijven. Daarom richt de website zich tot de ouders of voogd om toezicht te houden op het kind. Kinderen tussen 6 en 16 jaar. Afhankelijk van de soort en hoeveelheid persoonsgegevens die worden verzameld vragen wij op twee manieren toestemming aan kinderen:

C1. Toestemming door het plaatsen van een ‘vinkje’:

Bij het verwerken van een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals het vragen van de naam en e-mailadres van het kind bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind waarin wordt bevestigd dat er toestemming is verkregen van een ouder of voogd. Hierbij moet het distributieplatform / de omroep vertrouwen op de eerlijkheid van het kind.

C2. Toestemming ouders of voogd:

Bij het verwerken van meer persoonsgegevens, zoals de leeftijd, het adres of bij prijsvragen, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind waarbij toestemming door ouder(s) of voogd wordt bevestigd. Hierbij moet het distributieplatform / de omroep vertrouwen op de eerlijkheid van het kind. Daarnaast wordt alvorens een kind te benaderen voor deelname contact opgenomen met als doel een ouder of voogd te speken te krijgen en toestemming te vragen. Wanneer dit niet lukt op het moment van de eerste poging zal dit beschouwd worden als geweigerde toestemming en zal naar een andere deelnemer worden uitgeweken.

Radio

D. Periodieke acties

Bij de radiozenders worden regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op favoriete muziek, online veilen en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of het initiëren van een felicitatie via de radio. Met prijsvragen worden contactgegevens van de Gebruiker en de gewonnen prijs verwerkt. Met het stemmen op favoriete muziek worden naast de contactgegevens ook de favoriete muzieknummers verwerkt. Met het feliciteren van iemand worden bovendien de naam en geboortedatum van die persoon verwerkt. Met het veilen van producten worden naam en e-mailadres verwerkt en het geveilde bedrag van de hoogste bieder. Bij het winnen van de veiling worden bovendien de betalingsgegevens verwerkt.

E. Nieuwsbrieven

Via de website kan de Gebruiker zich aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante informatie over aan de radiozender gerateerde onderwerpen. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief worden naam en e-mailadres verwerkt.

F. Bellen en het sturen van berichten en foto’s naar de studio

Bij het bellen naar de radiostudio kan de Gebruiker reageren op radioprogramma’s en meedoen met verschillende acties zoals prijsvragen. Hierbij worden contactgegevens en inbelgegevens gebruikt. Wanneer bovendien foto’s, video’s of tekstberichten met ingestuurd worden, zullen ook deze foto’s, filmpjes, apps, sms en mms berichten verwerkt en bewaard worden.

G. Bereiksonderzoek

Het distributieplatform / de omroep is een commerciële organisatie, (gedeeltelijk) gefinancierd met behulp van reclame-inkomsten. Om adverteerders te informeren over het bereik van de websites, audio-en videostreams is bereikonderzoek noodzakelijk. Hiertoe worden statistieken bijgehouden met behulp van cookies, IP-nummers en apparaat identifiers. Dit zijn geen persoonsgegevens maar technische kenmerken. Deze gegevens worden op veilige wijze aan derden verstrekt uitsluitend met dit doel. Deze informatie zal zo snel mogelijk na het maken van de benodigde verwerkingen en berekeningen worden ontdaan van identificeerbare kenmerken (maximaal 1 maand na het vergaren van de data), waarna deze kenmerken worden gewist. De gegevens over online beluistering worden voor statistische doeleinden verzameld en verwerkt door NLO/Reports (https://nationaalluisteronderzoek.nl/onderzoek).

H. Sociale media

Via sociale media-accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube kan de Gebruiker reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten. Deze informatie wordt gebruikt om het bereik te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het beoogde publiek.

I. Storingsdienst

Wanneer een Gebruiker klachten over ontvangst, storingen of andere opmerkingen door geeft, worden naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer verwerkt om contact met de Gebruiker op te kunnen nemen over de klacht of opmerking.

J. Klikgedrag en Cookies

Naast door de Gebruiker zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van de Gebruiker af te stemmen en om advertenties te kunnen doseren. Deze laatste toepassingen vinden onder meer plaats met behulp van cookies. Dit wordt gedaan om instellingen te behouden zodat het gebruik van de site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de Player. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies en om cookie-instellingen aan te passen, is ook de cookie-informatiepagina.

K. Rechten van de Gebruiker

Het is niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet technisch controleerbaar of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wanneer u er van overtuigd bent dat er door een minderjarige vallend onder uw ouderlijk toezicht ongewenst zonder uw ouderlijke toestemming gebruik gemaakt is van de website of App waardoor mogelijk onbedoeld persoonlijke gegevens kunnen zijn verzameld over deze minderjarige, neem dan contact met op via de contactgegevens op de website zodat deze informatie kan worden verwijderd.

De Gebruiker kan verzoeken om eigen gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Echter, bij hernieuwd bezoek aan een van de websites, contact met de omroep of bij het bekijken of beluisteren van een stream zullen opnieuw gegevens worden geregistreerd. Dit is onderdeel van de werkwijze en dienstverlening.

L. Links naar andere websites

Op de website staan mogelijk links aan naar andere websites. Het distributieplatform of de omroep is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door die andere organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de website die aansluitend bezocht werd.

8 WIJZIGINGEN / ACTUALISERING VAN DIT DOCUMENT

Het distributieplatform en de omroep kunnen op elk gewenst moment wijzigingen aan brengen in de hierboven beschreven teksten “Algemeen / Introductie”, “Disclaimer”, “Gebruiksvoorwaarden”, “Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom”, “Voorwaarden voor het plaatsen van reacties” en het “Privacy statement”. Bekijk indien geïnteresseerd, regelmatig deze pagina’s voor een update van ons beleid.

Dit document is geactualiseerd op 3 februari 2022